:: หลักสูตรท้องถิ่น ::

งานจักสานจากไม้ไผ่

          หลักสูตรท้องถิ่นวิชางานจักสานจากไม้ไผ่ จัดทำเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานที่ใกล้ตัวเหมือนชีวิตจริง  และได้มีโอกาสฝึก  การออกแบบ    การเขียนแบบ  และการปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบที่ดี
          การสอนการงานและอาชีพโดยการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น  เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถสนองแนวความคิดได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพแห่งการเรียนรู้ที่ดี  ในการพัฒนาความสามารถทางปฏิบัติ  จะทำให้ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้น  เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น  ได้ฝึกปฏิบัติจริงของนักเรียนนั้นจะทำให้เกิดทักษะและสนุกสนานเป็นธรรมชาติ
          นอกจากนี้ยังทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน และอนุรักษ์สืบสานต่อจากสิ่งที่บรรพบุรุษมีไว้ให้ ทำให้ภูมิปัญญาเหล่านี้คงอยู่ตลอดไป  สนับสนุนให้นักเรียนมีรายได้เสริม  รู้จักการบริหารจัดการด้านการเงิน  และเวลา  วิทยากรท้องถิ่นมีรายได้จากการสอน ทำให้คืนรายได้สู่ชุมชน
          การจัดทำหลักสูตรนี้ได้มีการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาจากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสูง  ข้าพเจ้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ท้องถิ่นนี้จะเป็นการสอนหนึ่งในการสบับสนุนให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสำเร็จ  อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 

                                                                         นายพูลทรัพย์  หารพะยอม
                                                                               ตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย
                                                                   ผู้รับผิดชอบโครงการหลักสูตรท้องถิ่น

คำอธิบายรายวิชา  งานจักสานจากไม้ไผ่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สังเกตและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมประกอบอาชีพจักสาน ในเรื่องของวิธีการ
จักสาน การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แล้วนำผลมาวิเคราะห์ อภิปราย และสรุป
ศึกษาการเลือกวัสดุ การออกแบบ การสร้างแบบ การเตรียม การใช้ การเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ วิธีทำและการจัดจำหน่าย แล้วนำผลมาอภิปราย สรุปและ รายงานผล
สังเกตการใช้เครื่องมือและวิธีทำ จากการสาธิต ทดลองปฏิบัติแล้วนำผลมาอภิปราย กำหนดเป็นแนวทางในการทำงาน
ฝึกการปฏิบัติโดยเน้นขั้นตอน กระบวนการและนิสัยในการทำงาน สังเกตการปฏิบัติงานและผลงาน แล้วอภิปรายหาข้อบกพร่องและวิธีแก้ไข
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานเชิงการค้า มีทักษะในการใช้มือ เครื่องมือ และสามารถทำงานช่างประเภทต่าง ๆ ตามขั้นตอน กระบวนการ ปรับปรุงงานอยู่เสมอ เห็นคุณค่าของการทำงานและมีนิสัยรักงาน
                จัดนิทรรศการแสดงผลงานของตน  เห็นคุณค่างานหัตถกรรมของภูมิปัญญาไทย ชื่นชมในผลงานตนเอง  มีเจตคติที่ดีต่องานหัตถกรรมพื้นบ้าน

 


[กลับหน้าหลัก]