การทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย

การบันทึกและการทำบัญชีรับ - จ่าย

     การศึกษาในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งได้อาศัยหลักฐานต่างๆ ที่ได้บันทึกไว้ในยุคก่อน ๆ มาปรับปรุง
เพื่อศึกษาหาความรู้มาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพและใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการบันทึก
เกี่ยวกับการดำเนินการทางด้านเกษตร เช่น การบันทึกการปรับปรุงพันธุ์พืช ทำให้เราสามารถ
ทราบประวัติการดำเนินงานและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้เหมาะสม

     1. ประโยชน์ของการบันทึก การบันทึกการปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชผักของนักเรียนมีความ
จำเป็นมากเพราะทำให้เกิดประโยชน์หลายอย่าง เช่น
          1.1  ทำให้ผู้บันทึกสามารถที่จะรู้และเข้าใจผลที่ได้รับจากการทำงาน
          1.2  สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษกับผู้อื่นได้
          1.3  สามารถประเมินผลการดำเนินงานของนักเรียนได้
          1.4  สามารถนำไปวางเป็นแนวทางในการปฏิบัติครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพ
          1.5  ช่วยให้วางแผนงานและโครงการที่จะทำในอนาคตได้เหมาะสม
          1.6  พัฒนานิสัยที่ดีงาม มีอุดมการณ์ ทัศนคติที่ดี
          1.7  สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน งบประมาณได้เหมาะสม
     2.  การจดบันทึก งานจดบันทึกในการปลูกผักปลอดสารพิษ ได้แก่ บันทึกเกี่ยวกับการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงาน การทำบัญชีวัสดุอุปกรณ์และการเงิน เป็นต้น
          2.1  การบันทึกเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อจะได้ทราบว่า ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไร
บ้าง ใช้อย่างไร เมื่อไหร่ เพื่อจะได้ดำเนินการและดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เหมาะสม
          2.2  การบันทึกการปฏิบัติงานการปลูกผักสวนครัว เพื่อจะได้ทราบว่าการปฏิบัติงานของเรา
อยู่ในขั้นตอนไหน มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น และได้แก่ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการปลูกพืชผักสวนครัวต่อไป เช่น ตัวอย่างการบันทึกการปฏิบัติงานดังนี้

วันเดือนปี

งานที่ปฏิบัติ

ปัญหาที่พบ

แนวทางแก้ไข

ผู้ปฏิบัติ

23 พ . ค 35

ขุดดินเตรียมแปลงปลูกผักบุ้งขนาด 1x4 เมตร 10 แปลง

หญ้าคา

ถอนเหง้าหญ้าคา

กิตติพร

 

24 พ . ค 35

ใส่ปุ๋ยคอก 2 ปี้บ

เมล็ดมะขาม

เก็บออกทิ้ง

อภิชาติ

25 พ . ค 35

ซื้อเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน 2 ก . ก

-

-

          2.3   การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายมีหลักการจัดทำดังต่อไปนี้

                 1. ให้เขียนแบบฟอร์มรายรับ-รายจ่าย  อย่างละหนึ่งแผ่น และให้ใช้หมึกสีแดงตีเส้น 
                 2. เส้นที่นอนแนวของกรอบหัวบัญชีและเวลางบบัญชีให้ตีเส้นคู่เสมอแนวตั้งให้ตีเส้นเดี่ยว 
                 3. การลงรายการรายรับ-รายจ่ายให้ในแต่ละวันให้บันทึกต่อเนื่องกันจนกว่าหมดรายการ 
                     ไม่ต้องคำนึงถึงวันที่ของรายรับและรายจ่ายว่าตรงกันหรือไม่ 
่                 4. การงบบัญชี หมายถึง การสรุปยอดรวมรายรับ-รายจ่าย ในแต่ละครั้งเพื่อความสะดวก 
                    ในการทำบัญชี เพื่อการปิดบัญชี จะต้องรวมยอดรายรับ-รายจ่าย ทั้งสองข้างเท่ากัน 
                    จึงจะถูกต้อง หรือเรียกว่าการทำบัญชีงบลงตัว

วันเดือนปี

 

รายรับ

 

จำนวนเงิน

วันเดือนปี

 

รายจ่าย

 

จำนวนเงิน

บาท

สต .

บาท

สต .

1 มิ.ย. 48

 

ขายผักบุ้ง 10 ก . ก .

ก . ก . ละ 5 บาท

50

-

23/5/35

ซื้อปุ๋ยคอก 3 กระสอบ
กระสอบละ 5 บาท

15

-

21/6/35

ขายผักบุ้ง 15 ก.ก
ก.ก 5 บาท

75

-

25/5/35

ซื้อเมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง 
2 ก.ก.  ก.ก. ละ 30 
บาท

60

-

22/6/35

ขายผักบุ้ง 12 ก.ก
ก.ก 6 บาท

72

-

1/6/35 ซื้อปุ๋ยยูเรีย 5 ก.ก. 
ก.ก. ละ 5 บาท
25
-

ใบงาน

คำสั่ง ให้นักเรียนทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ลงในแบบฟอร์มที่แจกให้ จากข้อมูลต่อไปนี้