ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกสูงด้วยความยินดียิ่ง คำขวัญของโรงเรียน เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำการพัฒนา อัตลักษณ์ของโรงเรียน กีฬาพัฒนาผู้เรียน

นิตยาภรณ์ ตรีแก้วติดต่อผู้อำนวยการ

ประวัติโรงเรียน
แผน กลยุทธ์ โรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรท้องถิ่น
สารสนเทศโรงเรียน
เว็บบอร์ด
แบบบันทึกผลการเรียนรู้ประจำรายวิชา
Koksoong E-learning
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 

คลิกเลย

คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่
hit counter
Hit counter provided by website hit counters site.

http://youtu.be/ftZeBtsy-p0

โรงเรียนบ้านโคกสูงเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) วันที่ 9 กันยายน 2556

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

เชิญชมหนังสั้นลดโลกร้อน ก่อนที่มันจะสาย รณรงค์การรักษาความสะอาด
 

เชิญชมผลงานหนังสั้น "ส้วมสุขีชีวีสุขสันต์" รณรงค์ให้เด็กโคกสูงใช้ส้วมอย่างถูกวิธี

เชิญชมผลงานหนังสั้น "นมคืออะไร" รณรงค์ให้เด็กโคกสูงดื่มนมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
เชิญชมผลงานหนังสั้น "รักการอ่าน"
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนปีการศึกษา 2555
คุณครูทุกท่านสามารถตรวจสอบผลการส่งแผนการสอนได้ในกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

เชิญชมหนังสั้น ชมรมหนังสั้นโรงเรียนบ้านโคกสูง สำนึกดีสังคมดีศรีโคกสูง

 
 
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา พลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3-4
ฉบับที่ 5
 
ผอ.นิตยาภรณ์ ตรีแก้ว
ครูศักดา พงษ์ธนู
ครูบุญเลื่อน อินทธนู
ครูอนงศิริ ระหาร
ครูโสภณ สาเกตุ
ครูวันชัย มังคะชาติ
ครูณัฐยา ศรีวงศ
ครูอัมพร บุญรอง
ครูวิภวานี ทิพบำรุง
ครูสิทธาพร วันงาม
ครูสุกฤษตา สุวรรณพรม
ครูภัคพร วงศ์บุดตะ
ครูเขมจิรา สุระชาติ
ครูอรรถพล จารุแพทย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านโคกสูง
 
ประกวดสวนสนาม
รวมคลิปวิดีโอกิจกรรมวันเด็ก
 
 
 
 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง [ภาพกิจกรรม]

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

[ภาพกิจกรรม]

วันที่ 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนบ้านโคกสูงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 [ภาพกิจกรรม]

ันที่ 12 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านโคกสูงจัดกิจกรรมวันบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 74 ปี และเปิดหอพระสนามเด็กเล่นแห่งที่สองเพื่อความเป็นศิริมงคล[ภาพกิจกรรม]

กิจกรรมโคกสูง

ันที่ 16 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนบ้านโคกสูงประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2556 และ แจกค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการเรียนฟรีเรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ[ภาพกิจกรรม

วันที่ 4-11 พฤษภาคม2556 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกตรวจสัตว์ตามชุมชนและให้ความรู้เรื่องการทำฟางหมักยูเรียแก่ชาวบ้าน [ภาพกิจกรรม] กิจกรรมโคกสูง

กิจกรรมโคกสูง

โรงเรียนบ้านโคกสูงได้ปรังปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ โรงอาหาร ฐานพระพุทธรูป ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ [ภาพกิจกรรม] กิจกรรมโคกสูง

วันที่ 23-26 มีนาคม 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ร่วมทาสีร้วโรงเรียนใหม[ภาพกิจกรรม] กิจกรรมโคกสูง

วันที่ 28 มีนาคม 2556 โรงเรียนบ้านโคกสูงจัดงานปัจฉิมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [ภาพกิจกรรม] กิจกรรมโคกสูง

กิจกรรมโคกสูง

วันท14 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนชั้นอนุบล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาเที่ยวชมแก่งสะพือ สวนสัตว์อุบล จังหวัดอุบลราชธานี [ภาพกิจกรรม]

กิจกรรมโคกสูง

วันที่13-15 กุมภาพันธ์ 2556 กองลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านโคกสูง เข้าค่ายพักแรมคืน ณ ค่ายฝึกลูกเสือ เนตรนารีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 (ค่ายสิงห์ดำ) [ภาพกิจกรรม]

กิจกรรมโคกสูง

วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 ทัศนศึกษาเที่ยวชมรถไฟสายมรณะ น้ำตกไทรโยคน้อย ปราสาทวังสิงห์ สุสานสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี และ บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี [ภาพกิจกรรม]

กิจกรรมโคกสูง

วันที่16 มกราคม 2556 งานกิจกรรมวันครูขุขันธ์ [ภาพกิจกรรม]

กิจกรรมโคกสูง

วันที่ 5 ธันวาคม2555 โรงเรียนบ้านโคกสูงจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษ[ภาพกิจกรรม]

ันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาดูงานแห่เทียนเข้าพรรษา ชมเทียนพรรษาที่ชนะเลิศการประกวดประเภทแกะพิมพ์ และแกะสลัก ศึกษาวัฒนธรรมของชาวอีสานในซุ้มต่างๆ [ภาพกิจกรรม]
ันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนบ้านโคกสูง ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ทอดถวาย ณ วัดบ้านโคกสูง เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้คงอยู่ตลอดไป มีขบวนรำของนักเรียน ขบวนต้นเทียนพรรษา [ภาพกิจกรรม]
ันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนบ้านโคกสูง ฟังเทศนาจากพระธรรมฑูตสัญจร พระมหาจิรพัฒน์ จิรปุญฺโญฺ ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี และคติธรรมในการดำเนินชีวิตต่างๆ [ภาพกิจกรรม]
ันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนบ้านโคกสูง ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาลูกเสือไทย 1 กรกฎาคม [ภาพกิจกรรม]
ันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนบ้านโคกสูง ได้จัดกิจกรรมวันสุทรภู่(เลื่อนมาจากวันที่ 26 เนื่องจากมีการซ่อมแซมไฟฟ้า) โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้น การประกวดแต่งคำประพันธ์ เรียงความ วาดภาพ อ่านทำนองเสนาะ [ภาพกิจกรรม]
ันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนบ้านโคกสูง ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยเดินขบวนรณรวค์ ในหมู่บ้านโคกสูงและศรีอุดม [ภาพกิจกรรม]
ันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนบ้านโคกสูงเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ได้รับรางวัลรองอันดับ1 เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ [ภาพกิจกรรม]
 
ันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนบ้านโคกสูง ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงตนเป็นศิษย์และแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ [ภาพกิจกรรม]
ันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนบ้านโคกสูง ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ "อำลาสถาบัน" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ภาพกิจกรรม]

โรงเรียนบ้านโคกสูง ได้จัดทัศนศึกษานักเรียนทุกระดับชั้น มีรายละเอียดของแต่ละชั้นดังนี้

  • 18-20 มีนาคม 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทัสนศึกษา หาดชะอำ พระนครคีรี จ.เพชรบุรี พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม วัดพระศรีสรรเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี [ภาพกิจกรรม]
  • 19 มีนาคม 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษา ปราสาทศีขรภูมิ ศูนย์คชศึกษา จ.สุรินทร์ [ภาพกิจกรรม]
  • 20 มีนาคม 2555 ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา วัดพระธาตุเรืองรอง สวนสมเด็จฯ สวนสัตว์ศรีสะเกษ และศรีสะเกษอะควาเลียม จ.ศรีสะเกษ [ภาพกิจกรรม]
ันที่ 12-14 มีนาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนบ้านโคกสูง ได้จัดเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีแรมคืนสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ และกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารีสำรอง [ภาพกิจกรรม]
ันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โรงเรียนบ้านโคกสูงได้เดินทางไปส่งคุณครูอรทัย ไชยลาภ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านพระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ [ภาพกิจกรรม]
ันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนบ้านโคกสูงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับชุมชนบ้านโคกสูงและศรีอุดม โดยแต่ละคุ้มมีอาหารและขนมมาร่วมในงาน การแสดงของนักเรียนแต่ละชั้น เกมวิ่งเปี้ยวซุปเปอร์แมน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และในตอนกลางคืนได้จัดเลี้ยงฉลองปีใหม่ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา [ภาพกิจกรรม]
ันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 คณะครูและนักเรียน รับฟังเทศนาจาก พระธรรมทูตสัญจร [ภาพกิจกรรม]
 
>>อ่านข่าวย้อนหลัง คลิกที่นี่

 

 

คำกล่าวทักทาย (ภาษาอาเซียน)
บรูไน
ซาลามัต ดาตัง
อินโดนีเซีย
ซาลามัต เซียง
มาเลเซีย
ซาลามัต ดาตัง
ฟิลิปปินส์
กูมุสตา
สิงคโปร์
หนีห่าว
ไทย
สวัสดี
กัมพูชา
ซัวสเด
ลาว
สะบายดี
พม่า
มิงกาลาบา
เวียดนาม
ซินจ่าว
 

โครงการศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ โครงการศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สร้างบล็อคส่วนตัว
  เกมส์ฝึกทักษะการใช้เมาส์
  เกมส์ขับรถฝึกการใช้เมาส์

 

   

 

โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทร 045-920615

WebMaster :ภัคพร วงศ์บุตตะ
ข้อแนะนำ
ควรตั้งความละเอียดของหน้าจอ 1024 by 768 pixels

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด September 6, 2013 9:20 AM

1